Idea i sens

Istotą rozwiązania technologicznego jest podniesienie jakości i niezawodności świadczonych usług.

Evio zbudowało niepubliczną sieć telekomunikacyjną odizolowaną od sieci Internet, która umożliwia bezpośrednią wymianę ruchu IP pomiędzy siecią Evio a siecią Operatora z pominięciem sieci pośredniczących. W efekcie, każdy Operator może dowiązać się do brzegu sieci Evio dedykowanym połączeniem, lub wykorzystać istniejące transmisje danych, które realizują ruch multicast. Kolejnie wymiana informacji routingowej unicast/multicast następuje za pomocą protokołu BGP/PIM pomiędzy routerem Evio a routerem Operatora.


Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści na poziomie telekomunikacyjnym. Operatorzy, którzy wymieniają się ruchem IP z siecią Evio poprzez sieć Internet (nierzadko zawodną), mogą skorzystać z bezpośrednich łączników do sieci Evio lub transmisji danych, które najczęściej charakteryzują się lepszymi parametrami telekomunikacyjnymi.Najważniejsze korzyści jakie wnosi rozwiązanie:

 • bardzo dobre parametry telekomunikacyjne w zakresie: fluktuacji, opóźnień, strat pakietów
 • brak podatności usług na czynniki występujące w sieci internet: zatory, straty pakietów, awarie, duże fluktuacje
 • bezpośredni wpływ na trasowanie ruchu IP najlepszą scieżką
 • bezpośrednia kontrola i wpływ na 'jakość' telekomunikacyjną w relacji Evio <> Operator
 • szybka detekcja problemów, które są trudno namierzalne w sieci internet
 • możliwość definiowana dwukierunkowych polityk quality of service
 • dwukierunkowa komunikacja Evio<>Operator odseparowana od sieci Internet
 • brak konieczności stosowania techniki NAT dla dekoderów po stronie Operatora
 • wszystkie usługi warstw wyższych realizowane po stronie Evio (dns/ntp/dhcp)
 • dowolny ruch do sieci Internet dla usług i aplikacji dekoderów realizowany przez Evio
 • wymiana informacji routingowej Evio<>Operator za pomocą protokołów BGP i PIM
 • dynamiczne przełączanie pomiędzy wieloma stykami telekomunikacyjnymi Evio<>Operator dla usług multicast i unicast
 • zarządzanie adresacją IP dla dekoderów z poziomu systemu CRM Evio
 • awaria dostępu do sieci Internet po stronie Operatora nie wpływa negatywnie na działanie usługi eTV


Wszystkie powyższe cechy dotyczą usług:

 • multicast dla usług linearnych
 • unicast tylko dla metadanych


Model świadczenia usługi eTV przewiduje tranzyt kontentu linearnego tylko w technice multicast.


Model styków telekomunikacyjnych

W modelu działania usługi przyjmuje się, iż każdy Operator może nawiązać sesje BGP/PIM do jednego, lub kilku routerów Evio w dostępnych węzłach. Nawiązanie wiecej niż jednej sesji BGP/PIM, bezpośrednio przekłada się na większą niezawodność świadczonych usług.Model działania usługi

Model przedstawiający przepływ informacji niezbędnych dla funkcjonowania usługi eTV.Minimalne wymagania techniczne

Operator musi spełnić następujące wymagania, by móc nawiązać sesje BGP/PIM z siecią Evio:

 • wsparcie dla protokołu BGPv4
 • wsparcie dla protokołu PIM Sparse
 • numer AS przyznany przez Evio dla Operatora
 • adresacja IPv4 przyznana przez Evio dla Operatora


Realizacja sesji BGP/PIM

Zasady ogólne:

 • koszt dowiązania się do sieci Evio pokrywa Operator
 • Evio umożliwia zestawienie sesji BGP/PIM tylko do najbliższego routera w węźle (nie ma możliwości zestawienia sesji BGP do routera w Warszawie, nawiązując się do węzła w Katowicach lub w Poznaniu)
 • sesja BGP/PIM realizowana jest na dedykowanym vlanie w relacji router BGP/PIM Evio <> router BGP/PIM Operatora
 • sesja BGP/PIM realizowana jest na adresacji niepublicznej, którą zapewnia Evio (sieci połączeniowe /30)
 • poprzez sesje BGP/PIM, Evio wymienia się informacją routingową tylko w zakresie sieci niepublicznych związanych z usługą eTV


Ustala się następującą procedurę zestawienia sesji BGP/PIM z siecią Evio:

 • Operator zgłasza chęć nawiązania sesji BGP/PIM z Evio poprzez zgłoszenie na adres pomoc@evio.pl
 • Operator ustala z Evio numer portu/vlanu, oraz niepubliczną adresację połączeniową IPv4
 • Evio konfiguruje sesje BGP/PIM dopiero po stwierdzeniu poprawnej łączności z Operatorem poprzez test icmp na sieci połączeniowej
 • Operator-X może realizować funkcje ip.tranzytu dla Operatora-Y, wówczas:
  • Operator-X zestawia sesję BGP/PIM z Operatorem-Y
  • Operator-X realizuje sieć/sesję połączeniową z Operatorem-Y, z wykorzystaniem puli IP Operatora-X dla STB jaką otrzymał od Evio
  • Operator-Y przesyła na adres pomoc@evio.pl zgodę na realizację usługi ip.transit poprzez Operatora-X, ze wskazaniem konkretnego numeru AS Operatora-X
  • Evio akceptuje prefiksy Operatora-Y, które rozgłasza Operator-X


Szczegóły techniczne związane z protokołem BGP po stronie Evio:

 • numer AS BGP Evio: 65000
 • prefiksy rozgłaszane przez Evio:
  • 10.100.64.0/18

  • 192.168.176.0/22
 • skonfigurowana sesja BGP po stronie Evio działa w trybie pasywnym, sesja po stronie Operatora musi działać w trybie aktywnym
 • przy wymianie ruchu IPv4, AS Evio wybiera scieżki zgodnie z 'bgp best path algorithm'
 • najdłuższa długość maski jaką Evio akceptuje na każdej sesji BGP jest /24


Szczegóły techniczne związane z protokołem PIM po stronie Evio:

 • stosowana wersja protokołu: PIM Sparse
 • PIM RP: 10.100.100.1
 • źródła grup multicast: 192.168.176.0/22
 • zakres grup multicast: 231.10.0.0/16


Szczegóły techniczne związane z protokołem DHCP po stronie Operatora:

 • konieczne jest uruchomienie agenta dhcp-relay w vlanie z dekoderami, który wspiera model świadczenia usług
 • adresacja serwerów dhcp, którą należy zdefiniować na poziomie agenta dhcp-relay w sieci Operatora,
  • 10.100.108.18

  • 10.100.120.18


Szczegóły techniczne związane z protokołem IGMP po stronie Operatora:

 • dekodery wspierają tylko i wyłącznie protokół w wersji IGMPv2Rekomendacje w obszarze protokołów PIM/IGMPv2/DHCP


Rekomenduje się:

 • stosowanie wszystkich aktualnych dobrych praktyk inżynierskich związanych z sieciami szkieletowymi/dystrybucyjnymi/dostępowymi
 • uruchomienie dedykowanej instancji routingowej, w ramach której będzie realizowana usługa (logiczna izolacja usługi), choć nie jest to obligatoryjne


Przykład minimalnej konfiguracji interfejsu l3 między Evio <> Operator + konfiguracja PIM RP:


X - numer vlanu dla sieci połączeniowej uzgodniony z Evio

x.x.x.x/y - podsieć/maska podsieci połączeniowej uzgodnionej z Evio


interface VlanX

  no shutdown

  ip address x.x.x.x/y

  ip pim sparse-mode


ip pim rp-address 10.100.100.1 group-list 231.10.0.0/16


* Evio korzysta z pierwszego adresu w sieci połączeniowej z Operatorem


Przykład minimalnej konfiguracji interfejsu l3 uwzględniający dhcp-relay w sieci Operatora w kierunku dekoderów:


Y - numer vlanu dla usługi eTV w sieci Operatora

x.x.x.x/y - podsieć/maska wykreowana w systemie CRM z puli otrzymanej od Evio


interface VlanY

  no shutdown

  ip address x.x.x.x/y

  ip pim sparse-mode

  ip pim passive

  ip igmp version 2

  ip dhcp relay address 10.100.108.18

  ip dhcp relay address 10.100.120.18


* Operator musi ustawić pierwszy adres IP z prefiksu, który został zagospodarowany dla danego segmentu STB w sieci Operatora


FAQ?


Czy mogę nawiązać sesję BGP z Evio używając adresacji publicznej?


Opisany model nie przewiduje takiej możliwości.


Czy mogę nawiązać sesję BGP z Evio używając publicznego numeru AS?


Jeżeli Operator nie może wykorzystać numeru AS prywatnego, który został przydzielony przez Evio, wówczas Operator może wykorzystać numer AS przydzielony przez RIPE.


Czy mogę użyć istniejącej sieci połączeniowej na potrzeby sesji BGP/PIM?


Dla sesji BGP/PIM należy uzgodnić z Evio nową prywatną sieć połączeniową. Funkcjonujący numer vlanu może pozostać bez zmian.


Czy mogę skorzystać z usługi bez zestawiania sesji BGP?


Tak, tylko w przypadku kiedy Operator posiada jeden styk do sieci Evio. Wówczas zastosowanie ma routing statyczny po stronie Operatora i Evio.


Czy mogę używać swojego serwera DHCP?


Tak, ale nie w ramach vlanów w których działają dekodery. Dekodery muszą pobierać adresację ze zdefiniowanych serwerów DHCP Evio.


Czy statyczne definicje tras do źródeł grup mc są nadal konieczne?


Nie, ponieważ informacje te dostarczane są poprzez sesję BGP (patrz rozdział 'Realizacja sesji BGP/PIM).


Czy możliwe jest korzystanie ze starego i nowego modelu realizacji usług jednocześnie?


Tak, Operator może samodzielnie decydować o modelu, w którym pracuje dekoder. Nadanie adresacji IP dla dekodera w systemie CRM Evio, oraz 'umieszczenie' dekodera w nowym vlanie skonfigurowanym pod nowym model, skutkuje przełączeniem się dekodera na nowy model świadczenia usług (dekoder automatycznie przełączy się w tryb multicast).


Czy mogę stosować technikę NAT dla dekoderów, które łączą się z infrastrukturą Evio?


Rekomenduje się aby nie stosować techniki NAT dla dekoderów, które nawiązują relację telekomunikacyjną z Evio. Każdy dekoder musi prezentować się swoim adresem IP, który został mu nadany w systemie CRM Evio.


Jakie dekodery mogę uruchomić w nowym modelu świadczenia usług?


Wspierane modele to eBOX M15 oraz eBOX Z123.


Jaki adres IP mogę nadać sondzie iperf?


System CRM przewiduje pierwszy adres IP jako adres bramy w danej podsieci, natomiast kolejne 4 adresy IP w danej podsieci można wykorzystać dowolnie np: na sondę iperf co nie spowoduje kolizji z adresacją STB. Jednocześnie sonda iperf powinna mieć wskazane następujące adresy serwerów DNS: 10.100.108.2, 10.100.120.2.


* należy pamiętać, że Operator zgłasza wówczas adres IP sondy iperf z puli, którą otrzymał dla STB